Türkiye
Americas
Bangladesh
中国
close

A. Genel

Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket” veya “Hohenstein”) olarak sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 13. ve 14. Madde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hazırladığımız işbu Hohenstein Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”) zaman zaman değişiklik gösterebilir.

Gizlilik Politikası; KVKK Madde 10 ve diğer ilgili hükümler ile ve GDPR ilgili maddeleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin faaliyetlerimiz konusunda en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak amacıyla siz ziyaretçilerimizin erişimine sunulmuştur.

Gizlilik Politikası, kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.

Kişisel verilerin korunması Hohenstein için önemli bir konudur. Hohenstein, KVKK’ya ve GDPR’a uyum sağlanması için KVKK’nın ve GDPR’ın öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunulmaktadır.

KVKK uyarınca, Hohenstein olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda geçen; 

Kişisel Veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen:
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu:
Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu:
Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 346813 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0463006979800013 Mersis numaralı, Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt  /İstanbul adresinde olup, Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’ni ifade eder.

Sorumlu Denetleyiciler

GDPR bağlamında, üye devletlerin diğer ulusal veri koruma mevzuatında ve diğer veri koruma hükümlerindeki sorumlu denetleyiciler aşağıdaki şirketlerle beraber Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi ‘dır. 

 • Forschungsinstitut Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG
 • Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
 • Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
 • Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH
 • Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Denetim Kurumu

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi bu internet sitesinde yer alan herhangi bir sebep ile mevzuata aykırı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili ilk olarak aşağıda detayları bulunan Şirket yetkilisi ile temasa geçebilir bunun yanı sıra her zaman aşağıda bilgileri yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ya da GDPR kapsamında aşağıda detayları bulunun denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Şirket Yetkilisi:
Dinçer Sarıtunç
Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK.
34515 Esenyurt/İstanbul
Telefon: +90 212 867 24 00
E-Posta: info@hohenstein.com.tr              

Kişisel Verileri Koruma Kurumu:
Adres: Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Cd, 1407. Sk. No:4 D:No:4,
06520 Çankaya
Telefon: +90 312 216 50 00

GDPR Madde 55 uyarınca sorumlu denetim kurumu detayları aşağıda belirtilmiştir:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationfreiheit Baden-Württemberg
Posta adresi: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, ALMANYA
Ev adresi: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, ALMANYA

Telefon: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de
Web: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Kişisel Verileri Toplanan Kişiler

KVKK kapsamında Şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz kişilerin verilerini toplamaktayız. Bunlar;

 • Çalışanların ve çalışan adaylarının,
 • Müşterilerimizin,
 • Tedarikçilerimizin,
 • Danışmanlarımızın,
 • İş ortaklarımızın,
 • Hissedarlarımızın,
 • Şirket yetkililerimizin,
 • Şirket vekillerimizin,
 • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve onların çalışanlarının,
 • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
 • Anket katılımcılarının,
 • Ziyaretçilerimizin

Şirket’in Topladığı ve İşlediği Veriler

KVKK’nın 5 ve 6. Maddesi kapsamında Şirketimiz aşağıda belirtilen veriler ile sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıda sayılmış olan verileri toplamakta ve işlemektedir. Bunlar;

 • Eğitim ve öğretim bilgileri,
 • İstihdam bilgileri,
 • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgiler,
 • Hukuki işlere ilişkin bilgiler,
 • Finansal bilgiler,
 • Denetim bilgiler,
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri,
 • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
 • İş aktiviteleri bilgileri,
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
 • Telekomünikasyon kayıtları,
 • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
 • Giriş kayıtları,
 • Biyometrik veriler, ve,
 • Adli sicil kayıt bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kapsamı

Genel olarak, kişisel verileri yalnızca Şirketimiz hizmetleri için gerektiğinde Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri muvacehesinde toplanacak ve işbu Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesi, ancak ilgili mevzuatın izin vermesi ve önceden onay vermeniz durumunda gerçekleştirilir.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, b) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin toplanması ve kullanılması temel olarak aşağıdaki amaçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

 • Web sitemizi / çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak için
 • Etkinliklere kaydolmak için
 • Bültene abone olmak için
 • İletişim formu ve e-posta iletişimi için
 • İş ilanları başvuruları için
 • Reklam amaçlı
 • Uygunluk testleri için
 • Basın dağıtım listeleri için
 • İş yerlerinin video izlemesi

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kanun’un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve diğer üçüncü kişilere aktarılacaktır. Hizmetlerimizi sağlamak için herhangi bir taşeron şirket ya da gerçek kişi ile  anlaşmamız halinde kişisel verilerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak korunmasını sağlamak için uygun yasal önlemleri ve uygun tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri muvacehesinde toplanacak ve işlenecektir. 

Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili işlemlerden elde edilen verilerden onay aldığımız takdirde, GDPR Madde 6 (1/a) yasal dayanak olarak uygulanabilir.

Sözleşme tarafının veri konusu olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olan kişisel verileri işlerken, GDPR Madde 6 (1/b) yasal dayanak olarak uygulanır. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işlemlerin yapılması için de uygulanır.

Şirketimizin sorumlu olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR Madde 6 (1/c) yasal dayanak olarak uygulanır.

Veri konusu veya başka bir gerçek kişinin temel çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılması halinde, GDPR Madde 6 (1/d) yasal dayanak olarak uygulanır.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerinin korunması için işlem yapılması gerekiyorsa ve söz konusu tarafın çıkarları, temel hak ve özgürlükleri ilk belirtilen çıkarlardan daha ağır basmıyorsa, GDPR Madde 6 (1/f) yasal olarak uygulanır.

Yurtdışı Kuruluşa Veri İletimi

Veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa Kanun’un 9. Maddesine dayanarak iletilir. Bu durumda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yeterlilik kararı dikkate alınır. Burada Kişisel Verileri Koruma Kurumu güvenli bir üçüncü ülke veya yeterli düzeyde koruma sağlayan güvenli bir uluslararası organizasyon olduğunu belirtebilir veya Kanun’un 9. Maddesinde yer alan koşullar dikkate alınır.

Veri Silme ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında KVKK 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel veriler, depolama işlemi sona erdiğinde, silinir veya yok edilir. Ayrıca, mevzuat bağlamında verilerin bazı zamanlarda saklanması mümkündür. Bir sözleşmeyi akdetmek veya yerine getirmek için verilerin daha uzun bir süre saklanması gerekli olmadıkça, veriler belirtilen standartların öngördüğü depolama süresinin sona ermesiyle silinir veya yok edilir.

Küçüklerin Korunması

18 yaşını henüz doldurmamış olan kişiler, yasal vasilerin rızası olmadan bize herhangi bir kişisel bilgi gönderemeyeceklerdir. Bu veriler bu gizlilik politikasına uygun olarak işlenecektir.

Veri Güvenliği

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız kişisel verilerinizi kazayla veya kasıtlı manipülasyonlardan, kayıplardan veya tahriplerden veya yetkisiz kişilerce erişilmekten korumak için teknik ve organizasyonel tüm güvenlik önlemleri alacağız Veri işleme ve güvenlik önlemlerimiz teknik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilmektedir.

Güvenlik önlemleri, özellikle tarayıcınız ile sunucumuz arasında şifrelenmiş veri aktarımını içerir. Bu amaçla 128 bit SSL (AES 128) şifreleme teknolojisi kullanılır.

Haklarınız

Yasal hükümlere uygun olarak, ilgili kişi olarak siz, burada belirtilen bütün veri işleme ve depolama faaliyetleri için Hohenstein tarafından depolanan verileriniz hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına her zaman sahipsiniz.

Ek olarak GDPR’ın uygulama alanı bulduğu yerlerde, Hohenstein’a karşı düzeltme (GDPR Madde 16), silme (unutulma hakkı) (GDPR Madde 17) veya işleme faaliyetini (GDPR Madde 18) haklarınızı istediğiniz zaman ileri sürebilirsiniz. Bu aynı zamanda veri taşınabilirliği hakkı için de geçerlidir (GDPR Madde 20).

Kanun’un 11. Maddesine göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile iletişime geçebilirsiniz. 

Ek olarak, kendi durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizi ilgilendiren kişisel verilerin kamu yararına veya meşru nedenle işlenmesi halinde her zaman info@hohenstein.com.tr adresine e-posta göndererek veya Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt / İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak itiraz edebilirsiniz. 

KVKK 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru sahibi, şahsen Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt /İstanbul adresine başvuru formunu doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

Başvuru sahibi, noter aracılığı ile Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta: info@hohenstein.com.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

Adres: Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt/İstanbul.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

Bunun yanı sıra GDPR madde 6 (1/e) (kamu yararına veri işleme) ve GDPR madde 6 (1/f) (meşru menfaat temelinde veri işleme)’e göre datenschutz@hohenstein.de adresine e-posta ile veya Hohenstein, Datenschutz, Schlosssteige 1, 74357 Bönnigheim'e posta yoluyla herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır (GDPR Madde 21). Bu aynı zamanda GDPR Madde 4 No. 4’ü temel alan herhangi bir profil için de geçerli olabilir.

Değişiklikler

Zaman zaman, veri koruma ile ilgili bu bilgilerin içeriğini düzenlemek gerekir. Bu nedenle, bu bilgileri herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Veri koruma bilgilerinin değiştirilmiş versiyonunu burada yayımlayacağız. Bizi tekrar ziyaret ederseniz, veri koruma bilgilerini bu sebeple tekrar okumalısınız.

B. Veri İşleme Amaçları ve Kapsamı

Web sitesinin sağlanması ve günlük (log) dosyalarının oluşturulması

İnternet sitemize her erişimde, sistemimiz çağrı yapan bilgisayar için bilgisayar sisteminden veri ve bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu durumda aşağıdaki veriler toplanır:

(1) Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgi
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Erişim tarihi ve saati
(6) Kullanıcı sisteminin internet sitemize eriştiği web siteleri
(7) Web sitemiz üzerinden kullanıcının sisteminden çağrılan web siteleri

Günlük (Log) dosyalar, IP adresleri veya bir kullanıcıya atanmayı sağlayan diğer verileri içerir. Örneğin bu, kullanıcının internet sitesine eriştiği web sitesine bağlantı veya kullanıcının değiştiği web sitesine bağlantı kişisel veriler içeriyorsa uygulanabilir. Veriler ayrıca sistemimizin günlük (log) dosyalarına kaydedilir. Bu veri diğer kişisel kullanıcı verileri ile birlikte saklanmaz.

Web sitesinin işleyişinden emin olmak için günlük (log) dosyalarına kaydedilir. Verileri, web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemimizin güvenliğini garanti etmek için de kullanırız. Bu bağlamda, pazarlama amaçlı verilerin değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

Veri toplama ve günlük (log) dosyalarında verilerin depolanması kesinlikle web sitesinin çalışması için gerekli olduğundan, DSGVO Madde 6 (1/f)’te belirtilen amaçlar doğrultusunda veri işlemeye meşru bir menfaatimiz vardır.

Günlük (log) dosyaların ve verilerin geçici depolanmasının yasal dayanağını GDPR madde 6 (1/f) oluşturmaktadır.

Veriler, toplanma amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığında silinir. Veriler web sitesinin sağlanması için toplanırsa, bu veriler oturum sonlandırıldığında silinir.

Veriler günlük (log) dosyalarına kaydedilmişse, en fazla altı ay sonra silme işlemi uygulanır. Daha uzun süre depolama mümkün olabilir. Ancak böyle bir durumda, kullanıcının IP adresleri silinecektir veya bozulacaktır. Dolayısıyla, çağrı yapan müşterinin atamasının gerçekleşmesi artık mümkün olmayacaktır.

GDPR 15 ila 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Çerezlerin Kullanımı

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için bazı alanlarda çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskinde yerel olarak depolanan ve web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak için daha sonra kullanıma hazır tutulan küçük dosyalardır. Sistemimizin tarayıcınızı tanımasını ve size özel hizmetler sağlamasını sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi kullanımınızın analizini sağlar.

Kullandığımız çerezlerin bir kısmı tarayıcı oturumunun sonlanmasından sonra, yani tarayıcınızı kapattıktan sonra tekrar silinir (bunlara oturum çerezleri denir). Diğer çerezler cihazınızda 24 aya kadar kalır ve bize ya da servis sağlayıcılarımıza bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tekrar tanımalarına izin verir (kalıcı çerezler). Çerezler ayrıca web sitemizi kullanımınızın analizini sağlar (web izleme, aşağıda sıralanmıştır:).

Çerezler aşağıdaki veri ve bilgileri saklar:

 • Giriş bilgileri
 • Dil ayarları
 • Girilen arama terimleri
 • Web sitemizin kaç kez çağrıldığı ve web sitemizin bireysel fonksiyonlarının kullanımı hakkında bilgi.

Çerezler etkinleştirildiğinde, bir kimlik numarası ve bir tahsis atanır. Kişisel bilgilerinizin bu kimlik numarasına atanması söz konusu değildir. Adınız, IP adresiniz veya çerezin size atanmasını sağlayacak olan benzer veriler çerezlerde saklanmaz. Çerez teknolojisi esas alınarak, örneğin hangi sitelerin ziyaret edildiği gibi yalnızca kimliğinize ait olmayan (kimliğiniz ile bağlantısı kurulamayacak şekilde) bilgileri depolarız.

Tarayıcınızı, çerezler ayarlandığında önceden bilgilendirilmek üzere yapılandırabilir ve belirli hallerde çerezlerin özel durumlarda kabul edilmesinin engellenip engellenmeyeceğine veya genel olarak çerezlerin tamamen engellenip engellenmeyeceğine karar verebilirsiniz. Ancak bu durum web sitesinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Çerezlerin GDPR madde 6 (1 / f) uyarınca kullanılmasındaki meşru menfaatimiz, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirme hedefine dayanmaktadır.

Kişisel verilerin analiz amacıyla çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal temeli, GDPR Madde 3 (1 / a) uyarınca, kullanıcı tarafından bunun için ilgili rızanın bulunmasıdır.

Çerezler, onları web sitemize aktaran kullanıcının bilgisayarına kaydedilir. Bu nedenle, kullanıcı olarak, çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrolünüz vardır. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, çerez aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak gerçekleşebilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesi işlevlerinin tamamının kullanım için tam olarak kullanılamaması mümkündür.

GDPR’ın 15 ila 22 nci maddelerinin hükümleri uyarınca, kişisel verileriniz üzerinden bilgi alma, düzeltme, silme, ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR’ın 6 ncı maddesi (1 / e ve f) hükmü uyarınca itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin Hohenstein tarafından işlenmesinin yasal olmadığını düşünüyorsanız, herhangi bir veri koruma denetim kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Onayınızın durumu ve kullanılan çerezlerin listesi

Websitesi takibi

Google Analytics (Anonimleştirilmiş web izleme)

Web sitemiz, Google Inc., ABD (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesini kullanımınızın bir analizine izin vermek için bilgisayarınızda depolanan çerezleri kullanır. Çerez tarafından web sitemizi kullanımınızla ilgili oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

İnternet sitemizde IP anonimleştirme özelliğini aktif hale getirerek, IP adresiniz Avrupa Birliğine üye devletler veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması’na taraf olan diğer ülkelerde rutin olarak kısaltılır. Tam IP adresi, istisnai durumlarda yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Google, bu bilgileri bizim adımıza, web sitesi kullanımınızı anonim olarak değerlendirmek, web sitesi etkinlikleriyle ilgili raporları derlemek ve bize web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili hizmetler sunmak için kullanacaktır.

Çerez tarafından oluşturulan veri kaydını ve web sitesini kullanımınızla ilgili (kısaltılmış IP adresiniz dahil) oluşan veri kaydını Google ile kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, bağlantı adresindeki tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr veya c.’de (Çerezlerin onayı ve reddi) tanımlanmış olarak, tarayıcı yazılımınızın ayarlarını yapılandırın.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak veri toplanmasını Google Analytics'ten de önleyebilirsiniz. Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gelecekteki verilerinizin toplanmasını önlemek için bir seçim çerezi oluşturulacaktır:
Google Analytics’i Devre Dışı Bırakma

Kullanım Koşulları ve Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ayrıca burayı ziyaret ediniz:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/tr/ veya
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisi'ni kullanıyoruz. Bu servis sayesinde web sitesi etiketleri tek bir arayüz kullanılarak yönetilebilir. Google Etiket Yöneticisi yalnızca etiketleri uygular. Hiçbir çerez kullanılmaz ve hiçbir kişisel veri toplanmaz. Google Etiket Yöneticisi, gerekirse veri toplayan diğer etiketleri de etkinleştirir. Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Bir domain veya çerez düzeyinde devre dışı bırakma gerçekleştirilirse, Google Etiket Yöneticisi tarafından uygulanan tüm izleme etiketleri için geçerli kalır. Google Etiket Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Etiket Yöneticisi tarafından kaydedilmek istemiyorsanız, datenschutz@hohenstein.de adresine bir e-posta gönderiniz.

Etkinlikler İçin Kayıt

Bilgilerinizi (örneğin, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve ödeme bilgileri) ilgili sözleşme amacı çerçevesinde, özellikle kaydınızın işlenmesi ve seminerler, atölye çalışmaları, (sanal) basın toplantıları ve diğer etkinliklerin yürütülmesi amacıyla toplar ve kullanırız.

Bir etkinliğe (ücrete dayalı) katılımınızla bağlantılı olarak e-posta adresinizi alırsak, bunu, kullanımına itirazda bulunmamanız kaydıyla, kendimize ait kampanyalarda ve benzer etkinliklerimizde e-posta yoluyla tanıtım için de kullanırız.

Bilgilerinizi, tekstil endüstrisindeki ortak şirketler adına da posta yoluyla müşteri analizleri ve yazılı reklamlar için kullanıyoruz. Çevrimiçi bilgi hizmetimiz & bültenimize kaydolursanız, e-posta adresinizi bültenleri göndermek için de bilgilerinizi kullanırız.

Gönderim işlemi sırasında verilerin işlenmesi için sizin onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulur.

Kişisel verilerinizi reklam amaçları için işlememizi ve kullanmamızı durdurmayı veya herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz herhangi bir onayı geri çekmeyi istiyorsanız, info@hohenstein.com.tr adresine e-posta veya Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt / İstanbul adresine mektup gönderiniz.

Ayrıca, örneğin web sitemizdeki Aboneliği İptal Et işlevini kullanarak bülten dağıtımına itiraz etme hakkınızı da kullanabilirsiniz. Bu işlevin bağlantısını her bültenin alt kısmında bulabilirsiniz. Aboneliği iptal ederken, verileriniz anında silinir ve artık bizden bir bülten almazsınız.

Kullanıcının onayı olması kaydıyla, seminerler, web seminerleri, etkinlikler ve basın toplantıları için kayıt olduktan sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR’ın 6 (1/a) maddesi oluşturur. Verilerimizi hizmetlerimizi yerine getirmek ve sözleşmeye bağlı önlemleri almak amacıyla işleme koymak için, yasal dayanak GDPR’ın 6 (1/b) maddesidir, diğer durumlarda, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla verilerinizin işlenmesi için GDPR  6 (1/f) maddesi geçerlidir. 

Bu tip durumlarda veri alıcılar tekstil endüstrisindeki ortak şirketler olacaktır.

GDPR 15 ila 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlik Fotoğrafçılığı

Etkinliklerimiz hakkında açıklayıcı bir rapor sunmak için fotoğraf ve / veya video çekiyoruz. Bunlar yazılı basında ve / veya web sitesinde yayınlanmaktadır. Raporlama dışında herhangi bir amaç için kullanılmazlar. Web sitemizde yayınlanan resimlere dünya çapında erişilebilir. Bu gibi sebeplerle üçüncü bir şahıs tarafından izinsiz kullanımı bu sebeple globalde bir istisna teşkil etmemektedir.

Resminiz yalnızca GDPR'nin 6 (1 / a) Maddesi’ndeki açık veya zımni izninizle veya işlemeyi GDPR'nin 6 (1 / f) Maddesi’ne göre meşru bir menfaate dayandırmamız halinde kullanılacaktır. Meşru bir menfaat, örneğin, etkinliklerimizi canlı bir şekilde rapor etmektir.

Görüntüler toplanma amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığında silinir.

Fotoğrafınızın ve / veya videonuzun çekilmesini istemiyorsanız, lütfen çekilmeden veya fotoğrafta çıkmadan önce bunu fotoğrafçıya bildirin. Ayrıca, izninizi istediğiniz zaman gelecekte etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. İptal durumunda, yayımlanmamış herhangi bir fotoğrafı / videoyu kullanmayacağız ve yayınlanan fotoğrafları / videoları internet sitemizden kaldıracağız. Medyanın geri kalanında, geleceğe yönelik yaptığınız iptali izleyeceğiz. Bir grup fotoğrafı yayımlanırsa, bireysel bir kişi tarafından yapılan sonraki iptal, genel olarak görüntünün kaldırılması gerektiği anlamına gelmeyecektir.

Resminizin kullanımına itiraz ediyorsanız veya herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz herhangi bir onayı geri çekmeyi istiyorsanız, info@hohenstein.com.tr adresine e-posta veya Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No: 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5 PK. 34515 Esenyurt  /İstanbul adresine mektup gönderiniz. 

Bu mesaj için şekli bir gereklilik yoktur ve ek bir ücret alınmaz.

GDPR 15 - 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Bültene Abonelik

İnternet sitemizde ücretsiz bültene abone olma imkânı bulunmaktadır. Bülten için kayıt sırasında giriş şablonundan gelen veriler bize iletilir. Bu veriler kullanıcının e-posta adresini, unvanını, soyadını ve şirketini ifade eder. Aşağıdaki veriler ayrıca kayıt sırasında toplanmaktadır:

(1) Etkileşimde bulunan bilgisayarın IP adresi
(2) Kayıt tarihi ve saati

Kayıt işlemi sırasında verinin işlenmesi için onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına başvurulur.

Haber bültenlerinin dağıtımı için veri işleme kapsamında üçüncü şahıslara veri iletilmez. Veriler sadece haber bülteninin dağıtımı için kullanılmaktadır.

Kullanıcı verileri toplanması sonucunda haber bülteni teslimat için kişiselleştirilebilir.

Bülten takibi için, kullanıcı davranışı kaydedildiğinde anonimleştirilir. Anonimleştirilmiş veriler şunlar gibidir: alıcılar, alıcılar eksi sıçramalar, sıradaki alıcılar, atlanan alıcılar, eşsiz abonelikten çıkma oranı, eşsiz abonelikten çıkma, sıçrama oranı, sıçramalar (sert ve yumuşak sıçramalar), eşsiz açılış oranı, eşsiz açılışlar, açılış oranları, açılışlar, eşsiz tıklama oranı, eşsiz tıklama, tıklama oranı, etkili eşsiz tıklama oranı, hedef grupların bölümlere ayrılması için tıklaması.

Bülten izleme: Daha önce açıkça onay vermişseniz, haber bülteni izleme (web işaretçileri veya izleme pikseli olarak da bilinir) çalıştırılır. Bülten teslim edildiğinde, harici sunucu alıcıdan çağrı saati, IP adresi veya kullanılan e-posta programındaki bilgiler (istemci) gibi belirli verileri toplar. Resim dosyasının adı, her bir e-posta alıcısı için özgün bir ID eklenmesiyle kişiselleştirilir. Bunu yaparken, e-posta gönderen hangi kimliğin hangi e-posta adresine ait olduğunu ve böylece görüntüyü ararken hangi bülten alıcısının e-postayı yeni açtığını belirleyebileceğini not eder.

Gönderme işlemi sırasında verinin işlenmesi için onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına başvurulur.

Kullanıcının onayı olması kaydıyla, bültene abone olduktan sonra verilerin işlenmesi için yasal dayanak GDPR'nin 6 (1/a) maddesidir.

Veriler, toplanma amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığında silinir. Bültene abonelik aktif olduğu sürece saklanır.

GDPR 15 - 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; bu aynı zamanda e-posta adresinizi de kapsar (GDPR Madde 6/1, Madde 21/1, 4).

Kişisel verilerinizi reklam amaçları için işlememizi ve kullanmamızı durdurmayı veya herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz herhangi bir onayı geri çekmeyi istiyorsanız, kısaca datenschutz@hohenstein.de adresine e-posta veya Hohenstein Abt. Datenschutz, Schlosssteige 1, 74357 Bönnigheim, Almanya adresine mektup gönderiniz.

Ayrıca, örneğin web sitemizdeki Aboneliği İptal Et işlevini kullanarak bülten dağıtımına itiraz etme hakkınızı da kullanabilirsiniz. Bu işlevin bağlantısını her bültenin alt kısmında bulabilirsiniz. Aboneliği iptal ederken, verileriniz anında silinir ve artık bizden bir bülten almazsınız.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

İletişim formu ve e-posta iletişim

E-posta yoluyla veya internet sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçerseniz, elektronik iletişime mutabık olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Kişisel veriler bizimle temasa geçildiğinde toplanmış olur. Hangi verilerin iletişim formu aracılığıyla toplandığı ilgili iletişim formundan açıkça anlaşılmaktadır. Verileriniz güvenli bir şekilde (SSL şifrelemesi ile) iletilmektedir.

Sağladığınız bilgiler yalnızca irtibatın işlenmesi ve olası takip soruları için kullanılır.

Gönderim işlemi sırasında verilerin işlenmesi için sizin onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına atıf yapılır.

Hizmetlerimizin ve sözleşme tedbirlerinin yerine getirilmesi için işlem yapılmasının yasal dayanağı GDPR’ın 6 (1/b) maddesidir. Meşru menfaatlerimizin korunması için işlem yapılmasının yasal dayanağını GDPR’ın 6 (1/f) maddesi oluşturmaktadır.

Tarafımıza sağladığınız bilgileri yalnızca yukarıdaki amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece veya yasa koyucu tarafından belirlenen depolama sürelerince saklarız. İlgili amaç sona erdikten veya ilgili zaman sürelerinin dolmasından sonra verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak rutin olarak kilitlenir veya silinir.

GDPR 15 - 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, herhangi bir veri koruma denetim kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

Yasal depolama zorunluluğu bulunmamak kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz. Böyle bir zorunluluk varsa, isterseniz verilerinizi de kilitleyebiliriz. İlgili bir yasal zorunluluk olması halinde, kişisel verilerinizi sizin tarafınızdan ilgili bir talebe ihtiyaç duymadan sileriz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

İş İlanları İçin başvurular

Veri işleme

Pozisyon için uygunluğunuzu kontrol etmek (ya da varsa şirketimizdeki diğer açık pozisyonlar) ve başvuru sürecini yürütmek için bize başvurunuzla birlikte gönderdiğiniz verileri işleriz. Lütfen başvurunuzla bağlantılı olarak sıralanan veri koruma metnine dikkat ediniz.

Reklam önlemleri

Bir seminere, web seminerine, etkinliğe veya sanal basın toplantısına (ücrete dayalı) katılımınızla bağlantılı olarak e-posta adresinizi alırsak, bunu, kullanımına itirazda bulunmamanız kaydıyla, kendimize ait kampanyalarda ve benzer etkinliklerimizde e-posta yoluyla tanıtım için de kullanırız.

Bilgilerinizi, tekstil endüstrisindeki ortak şirketler adına da posta yoluyla müşteri analizleri ve yazılı reklamlar için kullanıyoruz.

Kullanıcının izni olması koşuluyla, verilerin işlenmesinde yasal dayanak GDPR’ın 6 (1/a) maddesidir. Meşru menfaatlerimizin korunması için işlem yapılmasının yasal dayanağını GDPR’ın 6 (1/f) maddesi oluşturmaktadır.

Veriler, toplanma amacını gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığında silinir. 

GDPR 15 - 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Hohenstein tarafından işlenmesinin yasal olmadığını düşünüyorsanız, herhangi bir veri koruma denetim kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; bu aynı zamanda e-posta adresinizi de kapsar (GDPR Madde 6/1, Madde 21/1, 4).

Kişisel verilerinizi reklam amaçları için işlememizi ve kullanmamızı durdurmayı veya herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz herhangi bir onayı geri çekmeyi istiyorsanız, kısaca datenschutz@hohenstein.de adresine e-posta veya Hohenstein Abt. Datenschutz, Schlosssteige 1, 74357 Bönnigheim, Almanya adresine mektup gönderiniz.

Bunu yaptıktan sonra, verileriniz artık reklam amaçlı kullanılmayacaktır. Bu durum, onayınızı geri çektiğiniz veya verilerinizin reklam amaçlı kullanılmamasını talep ettiğiniz zamana kadar verilerinizin herhangi bir şekilde kullanılmasının meşruluğunu etkilemeyecektir.

Örneğin, web sitemizdeki Aboneliği iptal et işlevini kullanarak itiraz hakkınızı da kullanabilirsiniz. Bu işlevin bağlantısını her bültenin alt kısmında bulabilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Uygunluk Testleri

Test uygulamalarında bir test elemanı olarak bulunuyorsanız, isim, adres, telefon, doğum tarihi ve vücut ölçümlerini kaydederiz. Ayrıca prova esnasında da fotoğraf çekiyoruz. Vücut ölçüleri ve fotoğrafları ile ilgili veriler, müşterilerin giyim boyutlarına ve işlem kalitesine ilişkin koleksiyonlarının optimizasyonu konusunda önerilerde bulunmak için kullanılır. Bu veriler sadece isimsiz bir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmaktadır. Geri kalan verilere sizinle sözleşme işlemleri için ihtiyaç duyuyoruz, üçüncü kişilere geçmemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi konusundaki verilerden onay almamız halinde, GDPR’ın 6 (1/a) Maddesi yasal dayanağı teşkil eder.

Veri konusunun taraf olduğu sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verileri işlerken, GDPR'ın 6 (1/b) maddesi yasal dayanak görevi görür. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir.

Depolama işlemi sona erdiğinde, söz konusu kişi için kişisel veriler silinir veya kilitlenir.

Yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili taraf olarak sizler, Hohenstein tarafından depolanan veriler hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, veri işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya sınırlandırılması ya da itiraz etme hakkınızı Hohenstein'a herhangi bir zamanda belirtebilirsiniz. Aynı durum, veri aktarımı hakkı için de geçerlidir.

Bize onayınız dâhilinde kişisel veriler sağladığınız takdirde, onayınızı istediğiniz zaman ilerideki talebinizle iptal edebilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Basın Dağıtım Listesi

Açıkça talep etmeniz halinde, Hohenstein Institutes’den araştırma ve geliştirme faaliyetleri, testler, sertifikalandırmalar ve tekstil endüstrisindeki etkinlikler, uluslararası siteleri, OEKO-TEX® Association’ın tekstil sertifikaları ve tekstil sektöründeki diğer ürünler hakkında e-posta yolu ile basın bültenleri alabilirsiniz. Basın dağıtım listesine kayıt olurken özellikle ilgilendiğiniz alanları seçebilirsiniz. Basın bültenlerini almaya hakkınız olup olmadığını belirlemek ve şahsen size hitap etmek için kayıt sırasında verdiğiniz verileri kullanacağız. Hangi formun iletişim formu aracılığıyla toplandığı ilgili iletişim formundan açıkça anlaşılmaktadır. Verileriniz güvenli bir şekilde (SSL şifrelemesi ile) iletilmektedir. 

Verdiğiniz bilgiler yalnızca basın bültenini göndermek ve olası takip soruları için kullanılır.

Gönderim işlemi sırasında verilerin işlenmesi için sizin onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına başvurulur.

Kullanıcının onayı olması kaydıyla, basın bültenlerini almak için abone olduktan sonra verilerin işlenmesinde yasal dayanak, GDPR'ın 6 (1/a) maddesidir.

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir. Basın bültenlerine abonelik aktif olduğu sürece saklanır.

Tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkınız vardır. Bilgi edinme isteğiniz yazılı değilse, lütfen gerçekten iddia ettiğiniz kişi olduğunuzu kanıtlamak için sizden kanıt istememize anlayış gösteriniz.

Ayrıca, eğer yasada geçerliyse, düzeltme veya silme veya işlemi kısıtlama hakkınız vardır. Ayrıca, yasal düzenlemeler çerçevesinde işleme itiraz etme hakkınız vardır. Aynısı veri aktarımı hakkı için de geçerlidir.

Daha fazla basın bülteni almak istemiyorsanız, Hohenstein Institute’e kısa bir mesaj göndermeniz yeterlidir (e-posta: ). 

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Video İzleme

İstanbul’daki şirket binaları, video kameralarla 24 saat izlenmektedir. Elde edilen kayıtlar kişisel veri olarak kabul edilebilir.

Şirket binasının video gözetimi, ikamet haklarını korumak ve şirket ile çalışanların mülkünü güvence altına almak için kullanılmaktadır. Bunun yasal dayanağı GDPR'ın 6 (1/f) maddesidir.

Kayıtlar 10 gün boyunca veya istenen amaca ulaşılana kadar saklanır.

GDPR 15 - 22 Maddeleri’nin hükümleri uyarınca, bilgi edinme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve silinmesi ve ayrıca veri taşınabilirliği ve işlem kısıtlaması hakkınız vardır. GDPR Madde 6 (1/e ve f) hükümlerinde itiraz etme hakkınız vardır. Bu aynı zamanda profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi izniniz doğrultusunda bize sağladıysanız, bu izni herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin Hohenstein tarafından işlenmesinin yasal olmadığını düşünüyorsanız, herhangi bir veri koruma denetim kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Hohenstein Portalı

Hohenstein Portalı'na kaydınızla bağlantılı olarak, Hohenstein Portalı'nda kullanım ve doğrulama amacıyla sizin aşağıdaki kişisel bilgilerinizi işleriz: Adı, soyadı, e-posta adresi ve şirket adı.

Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara verilmeyecektir.

Bunun yasal dayanağı GDPR'ın 6 (1/f) maddesidir. Meşru menfaatimiz, örneğin belgelerin sadece doğru adres sahiplerine sunulmasını sağlamak için portal kullanımında bir yetkilendirme konsepti uygulamaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili işlemlerden elde edilen verilerden onay almamız halinde, GDPR’ın 6 (1 / a) maddesi hukuki dayanak olarak geçerlidir.

Verileriniz müşteri ilişkileri süresince saklanır ve yasal saklama gereklerinin sona ermesinden sonra silinir.

Bunun yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili taraf olarak sizler, Hohenstein tarafından depolanan veriler hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, veri işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya sınırlandırılması ya da itiraz etme hakkınızı Hohenstein'a herhangi bir zamanda belirtebilirsiniz. Aynı durum, veri aktarımı hakkı için de geçerlidir.

Bize onayınız dâhilinde kişisel veriler sağladığınız takdirde, onayınızı istediğiniz zaman gelecekteki talebinizle iptal edebilirsiniz.

Hohenstein'ın kişisel verilerinizi yasadışı bir şekilde işlediğini düşünüyorsanız, şikayetlerinizle ilgili herhangi bir veri koruma denetim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca KVKK uyarınca önceki bölümlerde belirtilen haklarınız saklıdır.

Sosyal Ağlar

Veri İşleme

Bu web sitesine ek olarak, web sitemizdeki ilgili bağlantılarla ulaşabileceğiniz çeşitli sosyal medyada mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Böyle bir platformu ziyaret ederseniz, kişisel verileriniz sosyal ağın sağlayıcısına iletilebilir.

Sosyal ağ sağlayıcısı, ziyaret ettiğiniz bilgisayar sisteminin en önemli verilerini (Örneğin, IP adresiniz, eklentiler de dâhil olmak üzere kullanılan işlemci türü ve tarayıcı sürümü) işleyebilir.

Bu sosyal medyaya girdiğiniz verilerin depolanmasına ek olarak, sosyal ağın sağlayıcısı tarafından, belki de Avrupa Birliği dışında bile, daha fazla bilginin işlenmesi mümkündür. 

Böyle bir platformu ziyaret ederken ilgili ağın kişisel kullanıcı hesabınızla oturum açtıysanız, bu ağ ziyareti bu hesaba atayabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi, GDPR'ın 6 (1/f) maddesi uyarınca, etkili iletişim ve kullanıcılarımızın bilgileri dahilindeki meşru menfaatlerine dayanmaktadır.

İlgili araca göre veri toplamanın amacı, kapsamı ve verilerinizin daha fazla işlenmesi, ilgili denetleyicinin ilgili hükümlerinde ve ayrıca ilgili haklarınızda bulunabilir. Örnek olarak: